U, wij en de AVG


Per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht.
U en wij hebben daarmee te maken, en wij hechten eraan zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Welke gegevens verwerken (onder ‘verwerken’ verstaat de AVG alle soorten handelingen) wij van u?

Persoonsgegevens:
– uw naam, adres (straatnaam en woonplaats), telefoonnummer en zo nodig ter identificatie uw BSN of nummer van uw paspoort of rijbewijs;
Persoonlijke gegevens:
 – indien en voor zover nodig: uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer en tenaamstelling van die rekening;
Gegevens over uw levenssfeer (‘privacy’)
– de datum van het meest recente contact met u;
– welk schilderij of welke kunstdruk u bij ons leent of hebt gekocht, op welk adres dat kunstwerk verblijft op het moment van ingang van koop- of kunstuitleenovereenkomst;
– de nominale waarde van het betreffende kunstwerk.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, en slaan die zodanig op, dat wij uw gegevens enkel vanuit onze vestigingen kunnen raadplegen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig.
Dat betekent dat wij uw gegevens verwijderen nadat wij een jaar lang geen contact meer met u hebben gehad in het kader van een vraag van u om informatie of in geval van een eenmalig of incidenteel contact zonder opvolging, zoals deelname aan een workshop of masterclass.
Maakt u gebruikt van onze kunstuitleen- of kunstkoopregeling? Dan hanteren wij een bewaartermijn die gelijk is aan de looptijd van de met u gesloten overeenkomst.
Na overdracht van een kunstwerk aan u in eigendom bewaren wij uw gegevens minstens tien jaar voor navraag door u over, nazorg door ons, of inruil door u bij ons van het betreffende kunstwerk, tenzij u op het moment van eigendomsoverdracht een beroep doet op vergetelheid.
Uiteraard verstrekken wij u op verzoek een overzicht van de door u – voor 25 mei 2018 resp. na die datum – aan ons verstrekte, resp. door ons geregistreerde persoonsgegevens, persoonlijke gegevens en privacygegevens; en muteren of wissen wij die gegevens op uw verzoek..

Tot slot
Wij respecteren alle regelingen van de AVG en leven die naar beste kennen en kunnen na.
Bij enige strijdigheid tussen hetgeen hierboven staat en de bepalingen van de AVG, prevaleren de laatste.

Meer over: Wil LofHaar werkExpositiesAdressenBetaalvormenDe zaakAuteursrechtAVG